2018 – Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi

21 czerwca rozpoczęliśmy wdrożeniowy, pilotażowy projekt dotyczący opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łódź. Projekt składa się z 7 zadań i będzie realizowany przez ekspertów Fundacji Laboratorium Architektury 60+ do listopada 2018 roku.

Przedmiotem projektu jest świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020). Dotyczy to m.in:

– opracowanie wzorcowych reguł zasiedlania nieruchomości oraz zasad funkcjonowania
mieszkańców Domu Wielopokoleniowego,
– zaproponowanie zmian w obowiązujących przepisach łódzkiego prawa miejscowego,
umożliwiających osadzenie modelu zasiedlenia Domu Wielopokoleniowego
w uchwałach regulujących zasady polityki mieszkaniowej Łodzi,
– weryfikacja potrzeby zmian i zaproponowanie ewentualnych zmian w obowiązujących
przepisach łódzkiego prawa miejscowego, umożliwiających realizację modelu Domu
Wielopokoleniowego z udziałem wszystkich interesariuszy, których zadania zostaną
określone w modelu.

 

Konsultacje pozwoliły naszym ekspertom na przeprowadzenie analizy środowiska lokalnego, przegląd socjologiczny
struktury mieszkańców Łodzi z przedstawicielami grup społecznych, którym dedykowany jest Dom Wielopokoleniowy.
Na tej podstawie dokonana została charakterystyka potrzeb oraz zasobów społecznych i mieszkaniowych rekomendowanych przez Wykonawcę grup odbiorców .

Raport z Zadania 1 dostępny tutaj.

Powrót