4 VII 2016 – GenderSTE, Gliwice

Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej odbyły się międzynarodowe warsztaty z ramienia projektu genderSTE finansowanego z sieci COST, których byłam główną organizatorką. To ostatnie warsztaty w ramach projektu genderSTE, a pierwsze w Polsce. Warsztaty odbywały się przez 2 dni.

Warsztaty były skierowane do naukowców i naukowczyń reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i mają na celu usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie teorii, metodyki i praktyki włączania kryteriów wieku i płci w prowadzonych badaniach, także przestrzennych. Na warsztaty przyjechał także Pani Prof. Lidewij Tummers z Uniwersytetu w Delft w Holandii, która w ramach wystąpienia opowiedział o powiązaniach pomiędzy zagadnieniami płci, urbanistyki i planowania przestrzennego, a uczestnicy warsztatów pracowali na mapach dobrze znanego im otoczenia np. zamieszkania i identyfikować kryteria przestrzenne istotne z punktu widzenia różnych użytkowników przestrzeni, w tym w szczególności z uwzględnieniem płci kulturowej. Projekt genderSTE to sieć skupiająca decydentów i ekspertów zaangażowanych w promowanie bardziej sprawiedliwego udziału kobiet i mężczyzn oraz lepszej integracji analizy płci, w dziedzinie badań i innowacji.
W projekt są zaangażowane: instytucje rządowe, organizacje badawcze, uniwersytety, organizacje non-profit , a także prywatne firmy z 40 krajów w Europie i poza nią oraz organizacje międzynarodowe.

Pierwszy Dzień: Na warsztaty przyjechało ponad 25 uczestników z różnych ośrodków naukowych i różnych dyscyplin naukowych z Polski i z zagranicy (Dania, Serbia, Holandia, Ukraina). Było bardzo aktywnie i pracowicie. Ciekawe prelekcje wprowadzające w tematykę warsztatów, zainspirowały do ciekawych dyskusji pomiędzy trenerami a uczestnikami warsztatów. Warsztaty zostały uroczyście otwarte przez Pana Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej Prof. Marka Pawełczyka oraz Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą na Politechnice Śląskiej – dr Jerzego Mościńskiego. Następnie trenerzy zaprezentowali wykłady dotyczące zagadnień ‚intersectionality in gender’ w teorii i badaniach. Prelekcje wygłosiła Pani Ewa Krzaklewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lendák-Kabók Karolina z Uniwersytetu w Nowym Sadzie (Serbia) praz Katarzyna Dębska z Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy dzień warsztatów zakończył się uroczystą kolacją i nawiązaniem kontaktów między uczestnikami warsztatów, trenerami i organizatorami.

Drugi Dzień: Zdecydowany prym wiodła część warsztatowa prowadzona przez trenerów w składzie: dr Hilda Romer Christensen (Uniwersytet w Kopenhadze), dr Marta Luty-Michalak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz ir Lidewij Tummers (Uniwersytet w Delft).
Uczestnicy warsztatów za namową ir Lidewij Tummers pracowali na mapach: Warszawy, Karkowa, Wrocławia i Gliwic, zastanawiali się czym jest gender w rozumieniu przekrojowym i jakie zagadnienia są istotne z punktu planowania miasta, czym jest funkcjonujące już w literaturze przedmiotu pojęcie ‚gender planning’? Dzięki dr Marcie Luty-Michalak uczsetnicy warsztatów zaznajomili się z pojęciem ‚coworkingu’ i projektowali w zespołach schemat funkcjonalno-przestrzenny przestrzeni do coworkingu. Ciekawe prace i wnioski powstały z efektów tych prac.

Na zakończenie warsztatów odbył się panel dyskusyjny profesjonalnie poprowadzony przez dr Krzysztofa Kafka (WA Pol. Śl.), który stworzył znakomitą atmosferę dla prowadzonej dyskusji i wymiany myśli pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w warsztaty.

Powrót