2016 – Koncepcja Parku z Perspektywą 60+, Kraków Swoszowice

Koncepcja Rozwoju Uzdrowiska Kraków Swoszowice w zakresie funkcjonalno-przestrzennym. Opracowanie wytycznych projektowych Parku z perspektywą 60+.

Park jest ograniczony ulicami Kąpielową od północy i Piłkarską od zachodu, natomiast od wschodu ograniczają go tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od południa natomiast – granica łąki w dolinie potoku Krzywica. Zakres opracowania obejmuje ogólną koncepcję zagospodarowania parku uzdrowiskowego jako uzupełnienia programu terapeutycznego uzdrowiska poprzez pobudzenie do aktywności fizycznej na wolnym powietrzu. W opracowaniu przyjęto następujące założenia:

1. kontynuacja terapii w bliskim kontakcie z przyrodą – jest efektywnym sposobem wspierania kondycji psychofizycznej osób starszych, zwłaszcza jako grupy zagrożonej obniżaniem się kondycji fizycznej, zaburzeniami psychicznymi, depresją; wprowadzenie miejsc służących różnym formom aktywności ruchowej jak np. trasy spacerowe, trasa do nordic-walking, plac do rekreacji ruchowej,

2. istotna rola aktywizacji społecznej osoby starszej – projektowanie stref umożliwiających kontakty społeczne. Istotne jest także zróżnicowanie form udziału w życiu uzdrowiska – zarówno czynnych (np. poprzez udział w zajęciach ruchowych) jak i bierny, poprzez obserwację z dystansu; miejsc przeznaczeniem na formy rekreacji biernej i towarzyskie spotkania mieszkańców – altany, place spotkań, miejsca spoczynku w otoczeniu zieleni, w tym także jako elementy służące integracji z lokalną społecznością.

3. stworzenie przestrzeni pozwalających na wykorzystanie różnorodnych metod terapii i aktywizacji osób starszych – hortiterapia, aktywizacja sfery sensorycznej, formy artystyczne np. elementy sztuki, wydarzenia kulturalne.

W niniejszym opracowaniu uwzględniono wytyczne projektowe – w szczególności elementy projektowania dla osób starszych określone jako “soczewki wieku” (autorska koncepcja LAB 60+) wspomagające ich kompetencje funkcjonalne oraz wspomagające procesy leczenia uzdrowiskowego. Sformułowane wytyczne uwzględniają możliwie najszerzej różnorodne dysfunkcje osób starszych.

Podział funkcjonalno- przestrzenny

1. Strefa A – “Park Terapii” – strefa o charakterze terapeutycznym i wypoczynkowym. W ramach tej strefy planowana jest lokalizacja następujących elementów programu parku: plac wejściowy przy domu zdrojowym, ogród terapeutyczny i ogród sensoryczny, przystanek dla rowerzystów przy ścieżce rowerowej. Ich nadrzędnym celem jest wspomaganie terapii uzdrowiskowej oraz aktywizacja ruchowa i zajęciowa dla osób starszych.

„Soczewki wieku” dla poszczególnych funkcji w ramach strefy A:

A1 Plac wejściowy przy Domu Zdrojowym

A2 Ogród terapeutyczny

A3 Ogród sensoryczny

A4 Przystanek dla rowerzystów przy ścieżce rowerowej

2. Strefa B – “Park Spotkań” – strefa o charakterze społecznym. Nadrzędnym celem strefy B jest stworzenie przestrzeni do integracji społecznej nie tylko dla kuracjuszy, ale także dla lokalnej społeczności zamieszkującej dzielnicę Swoszowice. Tego typu działania są spójne ze współczesną tendencją do włączania obiektów i terenów opieki zdrowotnej i uzdrowiskowej w strefy przestrzeni publicznych.

„Soczewki wieku” dla poszczególnych funkcji w ramach strefy B:

B1 Plac spotkań

B2 Taras ziemny przy restauracji “Parkowej”

B3 Domek na drzewie wraz z ogrodem wrażeń

B4 Aleja spacerowa „Lipowa”

3. Strefa C – „Las Atrakcji” – strefa aktywnego wypoczynku. W ramach strefy przewidziano program slużacy aktywnym formom wypoczynku o umiarkowanym natężeniu, uzupełniajacym terapię uzdrowiskową. Strefa ze względu na uwarunkowania przyrodnicze podzielona jest na dwie czesci, rozdzielone korytem potoku Krzywica.

„Soczewki wieku” dla poszczególnych funkcji w ramach strefy C:

C1 Polana do ćwiczeń

C2 Fragment ścieżki spacerowej

C3 Mostek z przekryciem

C4 Ścieżka do nordic walking

C5 Amfiteatr

4. Strefa D – “Park Sportu” – strefa o charakterze sportowym. Zaplanowano w niej obiekty i urządzenia głównie dla osób aktywnych, natomiast z możliwością obserwacji gier i zajęć ruchowych przez osoby z ograniczeniami ruchowymi.

„Soczewki wieku” dla poszczególnych funkcji w ramach strefy D:

D1 Korty tenisowe16

D2 Siłownia zewnętrzna

D3 Boisko do gry w bule

D4 Minigolf

D5 Budynek szatni i toalet

Zespół projektowy:

-dr inż. arch. Agnieszka Labus

-dr inż. arch. Anna Szewczenko

-dr inż. arch. Iwona Benek

-inż. arch. Małgorzata Kampka

 

Powrót